Standardvilkår & -betingelser

Standardvilkår og -betingelser.

1. Engagerede kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af:

  1. a)  sygdom eller svangerskab, der kan dokumenteres med lægeattest.

  2. b)  indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud.

  3. c)  fast engagement af mindst 7 dages varighed indenfor en måned hos samme arbejdsgiver, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før. Dokumenteret ved engagementskontrakt.

  4. d)  TV engagement på landsdækkende station, såfremt der afgives et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation for det nye engagement.

Engagerede og bureauet forpligter sig til at forsøge at fremskaffe en anden kvalificeret optrædende i stedet for.

2. Eventuelle offentlige afgifter, herunder til KODA og Gramex, betales af arrangør, og er engagerede og bureauet uvedkommende.

3. Engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangør ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af, at engagerede efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er engagerede berettiget til det fulde honorar/løn.

4. Bureauet hæfter ikke for honoraret/lønnen og er ikke ansvarlig for kontraktbrud, forsinkelse fra engageredes side, ukontraktmæssige udbetalinger, eller lignende.

5. Enhver udvidelse af engagementet i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, optagelser eller lydoverførelse til andet lokale, kan kun finde sted med begge parters og bureauets skriftlige accept og efter overenskomstmæssige aftaler.

6. Arrangør drager omsorg for aflåseligt skab eller rum til opbevaring af musikinstrumenter, noder og garderobe, samt passende omklædningsrum og opholdssted for engagerede. Arrangør drager omsorg for at der i umiddelbar nærhed, af hvor engagerede måtte optræde, forefindes udtag til mindst 220 V.

7. Denne kontrakt er indgået med sædvanlig forbehold for force majeure. Det påhviler dog engagerede i videst mulig omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.

8. Såfremt arrangør og/eller engagerede er medlem af en faglig organisation indenfor området, er pågældende pligtig at påse, at de i nærværende kontrakt anførte betingelser er i overensstemmelse med de af organisationen fastsatte regler.

9. Arrangør erklærer sig bekendt med og forpligter sig til at respektere, at det er engagerede forbudt at arbejde for musikbrugere der er under blokade.

10. Denne kontrakt kan begæres ophævet pga. et ministerielt/militært forbud mod afholdelse af arrangementer, eller ved så alvorlig trafikstandsning (ishindring, blokade af landevej), at det fysisk er umuligt for engagerede at nå frem. Engagerede og Danish Music Agency forsøger i givet fald i samråd at skaffe arrangøren en anden kunstner/orkester i stedet.

11. Afgår arrangør ved døden, medens denne kontrakt løber, er engagerede forpligtet til at fortsætte engagementet overfor den, som lovligt succederer i arrangørs rettigheder.

12. Ved aflysninger, der ikke er omfattet af ovennævnte forbehold, er provision kendt skyldig ved kontraktens underskrift af den part, der aflyser/bryder kontrakten.

13. Denne kontrakt begrænser ikke engageredes adgang til at tage arbejde efter engagementsaftalens ophør. I engagementstiden er det engagerede tilladt at optræde i radio/TV og at medvirke i film o.l., såfremt sådan tjeneste ikke er uforenelig med vedkommendes forpligtelser ifølge nærværende kontrakt.

14. Skulle arrangør trods påkrav undlade at betale engagerede løn til forfaldstid, eller på anden måde bryde denne kontrakt, er engagerede berettiget til straks at hæve kontrakten, medens vedkommende dog bevarer kravet om betaling for resten af den tid, engagementet er indgået for.

15. Arrangøren og engagerede forpligter sig i dette kontraktforhold med deres underskrift, hvorfor Danish Music Agency ikke hæfter for honoraret/lønnen samt i øvrigt ikke kan pålægges noget økonomisk ansvar i tilfælde af kontraktens misligholdelse. Værneting for tvistigheder, hvori Danish Music Agency er part, skal anlægges ved Københavns Byret.

16. Afbestilling kan ikke finde sted.